Za čisto i bistro

Obavijest o priključenju na sustav javne odvodnje za više od 700 novih korisnika

Lipanj 2024.

Projekt Aglomeracije Zaprešić nastavlja se planiranom dinamikom. Radovima dovršenima u posljednjih nekoliko mjeseci, za nekoliko stotina budućih korisnika osigurana je mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje.

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. tako je distribuirala, odnosno distribuirat će do kraja lipnja nove obavijesti o mogućnosti priključenja za korisnike s područja Jablanovca, Ivaneca, te nešto manji broj obavijesti za buduće korisnike na području Kupljenova, Pojatnog (zaprešićka naselja), Prigorja Brdovečkog (Općina Brdovec), Jareka, Rozge, Dubravice, Vukovog sela, Kraja Donjeg, Bijele Gorice i Brdovca.

Novi priključci znače ogroman iskorak u kvaliteti života i čistoći okoliša za područje Zaprešića i pripadajućih naselja.

Naime, vodno-komunalni sustav predstavlja jedan od ključnih elemenata urbane infrastrukture, a ulaganje u njegovu optimizaciju svakodnevno doprinosi jačanju otpornosti aglomeracija Zaprešić i Kraj Donji. Projekti poput ovog donose brojne pogodnosti te utječu na rješavanje vitalnih ekoloških, infrastrukturnih i gospodarskih pitanja. U tom kontekstu, unaprjeđenje cjelokupnog sustava vodno-komunalnog sustava osigurat će infrastrukturu u skladu s potrebama i očekivanjima suvremenih aglomeracija.

Krajnji korisnici ključni su partneri u zaštiti voda

Svibanj 2024.

Održavanje funkcionalnog i ekološki prihvatljivog sustava javne odvodnje nužno je za očuvanje zdravlja ljudi i zaštitu okoliša. Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. preuzima ključnu ulogu u upravljanju i održavanju vodoopskrbne infrastrukture, osiguravanju visoke kvalitete usluge te ispunjavanju zahtjeva regulatornih tijela.

Međutim, održavanje sustava odvodnje dugoročno učinkovitim ne ovisi samo o djelovanju tvrtke. U okviru sustava javne odvodnje, krajnji korisnici imaju neprocjenjivu ulogu koja seže izvan jednostavnog korištenja usluge. Njihova aktivna suradnja i odgovorno ponašanje bitni su za osiguravanje ispravnog funkcioniranja sustava, kako bi zaštita okoliša i životne sredine bila maksimalno moguća. Također, kroz zajedničke napore možemo sačuvati okoliš te izbjeći nepotrebne kvarove i prateće dodatne troškove.

VIO Zaprešić d.o.o. početkom svibnja poslao je dodatnih 253 Obavijesti o mogućnosti priključenja za naselja Kupljenovo, Pušća, Pojatno i Novaki Bistranski, što predstavlja važan korak prema ostvarenju cilja povećanja priključenosti stanovnika na sustav javne odvodnje u aglomeraciji Kraj Donji.

Nastavlja se priključivanje građana na sustav javne odvodnje

Travanj 2024.

Otkako je izvršen tehnički pregled i ishođena uporabna dozvola, u razdoblju od siječnja do ožujak, na sustav javne odvodnje spojilo se oko 700 korisnika, a s početkom travnja ta je brojka uvećana za 1000 novih korisnika. Uz to, VIO Zaprešić d.o.o. nedavno je obavio dodatne tehničke preglede, a po završetku uobičajene procedure građanima će uputit nove obavijesti o mogućnosti priključenja. Paralelno s tim odvijaju se i radovi na UPOV-u kako bi se poboljšala učinkovitost cjelokupnog sustava.

Vodno-komunalni sustav predstavlja jedan od ključnih elemenata urbane infrastrukture, a ulaganje u njegovu optimizaciju svakodnevno doprinosi jačanju otpornosti aglomeracija Zaprešić i Kraj Donji. Projekti poput ovog nužni su za podizanje kvalitete života stanovnika jer donose brojne pogodnosti te utječu na rješavanje vitalnih ekoloških, infrastrukturnih i gospodarskih pitanja. U tom kontekstu, unaprjeđenje cjelokupnog sustava vodno-komunalnog sustava osigurat će infrastrukturu u skladu s potrebama i očekivanjima suvremenih aglomeracija.

Sve veći broj građana priključen na sustav javne odvodnje

Ožujak 2024.

Po izvršenom tehničkom pregledu i ishođenoj uporabnoj dozvoli čime su stečeni uvjeti za spajanje internog dijela odvodnje na priključno mjesto, VIO Zaprešić d.o.o. je od siječnja dosad poslao gotovo 1500 obavijesti o mogućnosti priključenja građana na sustav javne odvodnje. Uz to, stanovnicima Donje Bistre te zaprešićkih naselja Pojatno i Kupljenovo krajem ožujka poslano je dodatnih 230 obavijesti o mogućnosti priključenja.

Priključenje internog dijela odvodnje detaljno je definirano Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, prema kojim su korisnici dužni izvesti interni dio odvodnje otpadnih voda u priključno mjesto (šaht) uključujući i samo spajanje na priključno mjesto tako da spoj internog dijela odvodnje u priključno mjesto bude vodonepropustan. Priključno mjesto mora biti dostupno, bez prepreka, uvijek dostupno djelatnicima VIO Zaprešić d.o.o. te održavano od strane vlasnikovog internog dijela do samog priključnog mjesta.

Također, kako bismo sačuvali prirodu od štetnog utjecaja otpadnih voda u sustav javne odvodnje nije dozvoljeno ispuštanje oborinskih voda, kao ni bacanje drugih materijala koji mogu utjecati na kvalitetu i funkcioniranje sustava.

Opipljivi benefiti projekta Za čisto i bistro

Veljača 2024.

Po izvršenom tehničkom pregledu i ishođenoj uporabnoj dozvoli, odnosno nakon što je. prvih 470 kućanstava dobilo obavijesti o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje, VIO Zaprešić d.o.o. je u prvoj polovici veljače poslao 1020 novih obavijesti za stanovnike naselja: Poljanica Bistranska, Oborovo Bistransko, Donja Bistra, Gornja Bistra, Bukovje Bistransko i Novaki Bistranski.

Nakon Općine Brdovec, odsad će i stanovnicima naselja koja administrativno spadaju pod Općinu Bistra bit omogućeno spajanje internog dijela odvodnje na priključno mjesto, čime se približavamo ispunjenju inicijalnih ciljeva.

Po završetku projekta ostvarit će se cilj od 86 posto pokrivenosti mrežom odvodnje na području njegove provedbe. Priključenost u aglomeraciji Zaprešić sa 69 posto postojeće mreže povećat će se na 91 posto dok će se na području aglomeracije Kraj Donji koji nema postojeću mrežu odvodnje postići priključenost s 0 na 90 posto.

Uloga korisnika u održavanju sustava javne odvodnje

Siječanj 2024.

Po izvršenom tehničkom pregledu i ishođenoj uporabnoj dozvoli čime su stečeni uvjeti za spajanje internog dijela odvodnje na priključno mjesto, Vodoopskrba i Odvodnja Zaprešić d.o.o. dosad je poslala više od 470 obavijesti o mogućnosti priključenja građana na sustav javne odvodnje.

Projektom poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić i Kraj Donji bit će omogućeno proširenje postojeće mreže odvodnje i povećanje priključenosti, a ove promjene već su vidljive u Općini Brdovec, odnosno u naseljima Vukovo selo i Harmica.

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. dužna je održavati sustav javne odvodnje i održavati visoku kvalitetu usluge kako bi građani bili zadovoljni te kako bi se sačuvala priroda od štetnog utjecaja otpadnih voda. Međutim, u kontekstu održivosti i dugoročne funkcionalnosti sustava odvodnje, važna je aktivna uloga korisnika u održavanju unutarnje kanalizacijske mreže te poštovanju Općih i tehničkih uvjeta koji reguliraju njezino korištenje.

Održivo upravljanje vodama u aglomeracijama

Prosinac 2023.

U brzom ritmu urbanizacije, procesa uvjetovanog neprestanim širenjem gradova i rastućim brojem stanovništva, uloga vodnokomunalne infrastrukture postala je ključna ne samo kako bi se zadovoljile životne potrebe u aglomeracijama, već i kako bi bili obuhvaćeni širi ciljevi održivog razvoja. Za razliku od starih sustava odvodnje otpadnih voda koji su imali uglavnom negativne utjecaje na okolne ekosustave, zahvaljujući novim znanjima i iskustvima suvremena vodnokomunalna infrastruktura prilagođena je današnjim potrebama. Osim zadovoljavanja dnevnih potreba građana, ona je postala svojevrsni katalizator održivog razvoja, pridonoseći dugoročnoj ravnoteži između gradskog života i očuvanja prirode, ali i ravnoteži između troškova i efikasnosti.

Održivost aglomeracija zahtijeva odgovarajuća ulaganja. Uz prateće uvažavanje međunarodnih obaveza i normi, ulaganje u razvoj pouzdanog i optimiziranog sustava vodoopskrbe postalo je jednim od ključnih faktora u poboljšanju životnog standarda i prostora te poticanju gospodarskog rasta. Uzimajući u obzir sve kriterije, upravljanje vodnim područjima na održiv način, odnosno na način koji osigurava dobro stanje voda i dovoljne količine zadovoljavajuće kakvoće jasan je pokazatelj koliko je projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na razini aglomeracija cjelovit i zapravo neophodan.

U usporedbi s drugim zemljama svijeta Hrvatska se ističe obiljem visokokvalitetne vode. Ipak, važno je naglasiti da ta prednost ne umanjuje potrebu za vrednovanjem i očuvanjem ovog ključnog resursa, kako za nas danas, tako i za generacije koje dolaze. Osim što ide ukorak s visokim europskim standardima, unaprjeđenje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić također prati i ispunjava globalne trendove po pitanju očuvanja zdravlja, zaštite izvora i ekosustava u cjelini, a realizacijom projekta poboljšat će se kvaliteta životnog prostora i isporuka javnih usluga.

Aktivnosti na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda

Studeni 2023.

Uz visoku kvalitetu izvedbe i funkcionalnosti svih sustava, u sklopu projekta aglomeracije Zaprešić, dio radova je završen ili se bliži kraju, a projektne aktivnosti napreduju prema planu.

Trenutačno se na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda provodi betoniranje zidova na biološkom bazenu, što predstavlja ključni korak prema završetku radova na ovom objektu. U tijeku je i snižavanje razine podzemne vode u pumpama, a istovremeno se izvode radovi na postavljanju instalacija u trupu prometnica.

Također, u tijeku je i montiranje strojarske opreme na objektu tehnološke zgrade, dok se u zgradi mehaničkog predtretmana, u kojoj je prethodno ugrađena sva oprema, izvode finalni elektro radovi.

Opseg dosad finaliziranih radova potvrđuje napredak projekta u svim segmentima, a optimizirani sustav odvodnje osim što će građanima donijeti brojne benefite, ujedno služi i kao primjer modela održivog upravljanja vodnim bogatstvom koji štiti okoliš i potiče gospodarsku revitalizaciju područja.

Finaliziranje radova na području Zaprešića i Kraja Donjeg

Listopad 2023.

Radovi na poboljšanju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić koji obuhvaćaju aktivnosti vezane uz sustav javne odvodnje, privode se kraju.

U okviru Aktivnosti I. radovi su obuhvatili izgradnju i dogradnju sustava odvodnje. Tako je izgrađeno 100,07 kilometara gravitacijskih kolektora, 3,11 kilometara tlačnih kolektora i 24 komada crpnih stanica. Dograđeno je 2,62 kilometra gravitacijskih kolektora te dva retencijska bazena, a postavljeno je i 13 komada telemetrijske opreme.

Radovi na rekonstrukciji i sanaciji također se privode kraju, odnosno trenutna stopa rekonstrukcije iznosi 94,66%, a sanacije 99,17%. Pored toga, asfaltirana je i površina od 194.783 metara kvadratnih.  

U sklopu Aktivnosti II. izvođač je ukupno izveo 30.372 metara kolektora, izradio 719 kućnih priključaka te je asfaltirao površinu od 86.390 metara kvadratnih.

Ovi rezultati jasno pokazuju da projekt Za čisto i bistro ostvaruje svoje ciljeve i ima značajan utjecaj na unaprjeđenje komunalne infrastrukture i kvalitete života građana na ovom području.

Dio korisnika može se priključiti na sustav javne odvodnje

Rujan 2023.

Korisnicima pojedinih naselja u Općini Brdovec Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. poslala je obavijest o mogućnosti priključenja nakon ishođenja uporabne dozvole. Time su se stekli uvjeti spajanja internog dijela odvodnje na priključno mjesto, odnosno na sam sustav javne odvodnje. Korisnik je dužan izvesti interni dio odvodnje otpadnih voda u priključno mjesto (šaht), uključujući i samo spajanje na priključno mjesto tako da spoj internog dijela na priključno mjesto bude vodonepropustan i prema pravilima struke. Također, u sustav javne odvodnje nije dozvoljeno ispuštanje oborinskih voda. Usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za korisnike koji su dobili obavijest o priključenju, počet će se naplaćivati s obračunom vodnih usluga za rujan 2023.

Korisnicima pojedinih naselja u Općini Brdovec Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. poslala je obavijest o mogućnosti priključenja nakon ishođenja uporabne dozvole. Time su se stekli uvjeti spajanja internog dijela odvodnje na priključno mjesto, odnosno na sam sustav javne odvodnje. Korisnik je dužan izvesti interni dio odvodnje otpadnih voda u priključno mjesto (šaht), uključujući i samo spajanje na priključno mjesto tako da spoj internog dijela na priključno mjesto bude vodonepropustan i prema pravilima struke. Također, u sustav javne odvodnje nije dozvoljeno ispuštanje oborinskih voda. Usluga odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za korisnike koji su dobili obavijest o priključenju, počet će se naplaćivati s obračunom vodnih usluga za rujan 2023.

Mjesto Ulica
BRDOVEC
BRDOVEC
POLJSKA ULICA
BRDOVEC
BRDOVEC
LOZANČIĆEVA ULICA
BRDOVEC
BRDOVEC
ULICA IVANA DOJČIĆA
BRDOVEC
BRDOVEC
NOVA ULICA
BRDOVEC
BRDOVEC
ULICA BRAĆE MALEKOVIĆ
BRDOVEC
BRDOVEC
ULICA MATIJE GUPCA
BRDOVEC
BRDOVEC
LUSKA
BRDOVEC
BRDOVEC
RUJAVE
BRDOVEC
BRDOVEC
ULICA JOSIPA ANIĆA
BRDOVEC
DONJI LADUČ
DUGA ULICA
BRDOVEC
DONJI LADUČ
BREGOVITA ULICA
BRDOVEC
DONJI LADUČ
ULICA ANTE KOVAČIĆA
BRDOVEC
DONJI LADUČ
ZELENI PUT
BRDOVEC
DONJI LADUČ
ULICA BRAĆE ŽAGMEŠTAR
BRDOVEC
DONJI LADUČ
ULICA ANTUNA MIHANOVIĆA
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
ZAGREBAČKA CESTA
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
KRATKA ULICA
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
ULICA IVANA JURIŠIĆA
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
ULICA STARI DVOR
BRDOVEC
GORNJI LADUČ
ULICA MATIJE GUPCA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
IVANA ŠTRBULCA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
BREGOVITA ULICA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
PROZORSKA ULICA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
JOSIPA GOLUBIĆA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
ZAGREBAČKA ULICA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
ULICA JOSIPA ŠINTIĆA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
ULICA IVANA TURKA
BRDOVEC
ŠENKOVEC
IVANA ŠTRBULCA
BRDOVEC
VUKOVO SELO
VRAPČEVA ULICA
logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr