Za čisto i bistro

Postupak priključenja korisnika na sustav odvodnje

Zaprešić, 31. svibnja 2022.

U sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, planira se izvesti više od 3000 novih kućnih priključaka na sustav javne odvodnje. 

Priključenje internih instalacija korisnika na sustav javne odvodnje moguće je po ishođenoj uporabnoj dozvoli za kolektor na koji se korisnik spaja, o čemu će ga obavijestiti Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., nakon čega korisnik ima rok od 30 dana da se spoji na kontrolno priključno okno, a poslije toga vrši se naplata odvodnje.

Prilikom izvođenja radova na sustavu odvodnje izvođači obilaze kuće na trasi kolektora te s vlasnikom parcele dogovaraju mjesto kontrolnog priključnog okna. Vlasnik parcele i izvođač zatim potpisuju izjavu korisnika na kojoj je skicirano mjesto priključka prema kojem će se priključak i izvesti.

Priključak na odvodnju (priključna cijev i okno) dio je projekta izgradnje odvodnje u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić i nije trošak korisnicima.

Obaveza korisnika odvodnje je spojiti internu instalaciju fekalne odvodnje od objekta na kontrolno priključno okno o vlastitom trošku koje će biti postavljeno na korisnikovu parcelu maksimalno 2 metra unutar same parcele.

Radovi na projektu aglomeracije Zaprešić uvelike napreduju

Zaprešić, 1. travnja 2022.

U Zaprešiću i njegovom širem području u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić već više od godinu dana jedni radovi započinju, a drugi se dovršavaju.

Radi se o jednom od najvećih infrastrukturnih projekata vodoopskrbe i odvodnje u Hrvatskoj, ali svakako i jednom od najzahtjevnijih za izvedbu. Taj projekt vrijedan skoro 700 milijuna kuna, koji Europska unija sufinancira u iznosu od preko 70 posto u Zaprešiću će napraviti vidnu promjenu. Aktivnosti obuhvaćaju proširenje postojeće mreže odvodnje, ali i njenu rekonstrukciju i sanaciju, a također se dograđuju i rekonstruiraju vodoopskrbne mreže. Sve ovo radi se kako bi stanovnicima Zaprešića kvaliteta života bila bolja, jer postojanje dobre vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje osnovni je preduvjet razvoja svake sredine. 

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić nositelj je ovog projekta, čiji naziv „Za čisto i bistro“ govori o njegovim ključnim ciljevima.

„Dogradnja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje u Zaprešiću počela je prije više od godinu dana, radovi su se izvodili i još se izvode na brojnim lokacijama po gradu. U Kraju Donjem intenzivirale su se aktivnosti na izgradnji kanalizacijske mreže. Zadovoljni smo napretkom dosadašnjih radova, posebno kada imamo na umu da se radi o vrlo zahtjevnim zahvatima. U narednom razdoblju očekuje nas pojačana dinamika radova na izgradnji sustava odvodnje i popratnih građevina stoga još jednom molimo građane za razumijevanje zbog poteškoća koje nastaju u prometu“, rekao je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Do sada je napravljeno gotovo 80 posto ugovorenih radova na rekonstrukciji kanalizacijskih mreža, a izgradnja novog sustava odvodnje prešla je polovinu ugovorenih dionica. Između ostalog, izvedeno je 1.559 kućnih priključaka te su izgrađene četiri crpne stanice sustava odvodnje i jedan od ukupno dva retencijska bazena. Nakon ishođenja građevinske dozvole, počet će radovi i na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Brojke pokazuju napredak projekta i sigurno su razlog za zadovoljstvo stanovnika Zaprešića, kojima će poboljšani i prošireni sustav odvodnje donijeti mnoštvo pozitivnih inputa. Osim što će jamčiti zdraviji život za građane, takvi projekti temelj su i za očuvanje okoliša, gospodarsku revitalizaciju, a svakako utječu i na demografiju.

O projektu

Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić obuhvaća područje grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Njime će se povećati priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda, osigurati racionalnije korištenje vode te pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i na kraju, zaštiti vodnih resursa i okoliša.

Ukupna je vrijednost projekta 683.801.112,50 kuna s uključenim PDV-om, a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova, odnosno 387.792.012,26 kuna. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

Realizacijom projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja. Planirani završetak provedbe projekta je 31. prosinca 2023.

Sve novosti o projektu mogu se pratiti na službenoj internetskoj stranici projekta www.zacistoibistro.hr te društvenim mrežama Facebook www.facebook.com/ZAcistoibistro i LinkedIn www.linkedin.com/company/zacistoibistro.

Izvedeno gotovo 1.200 priključaka na sustav javne odvodnje

Zaprešić, 21. siječnja 2022.

Radovi na projektu ZA čisto i bistro, kojem je cilj poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, traju već godinu dana. Ovo je jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na ovom području, a njime će se povećati broj priključaka i korisnika na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda te racionalnije korištenje vode.

„U fazi smo kada aktivnosti koje provodimo postaju vidljive našim građanima. Obujam radova je velik, često se radi o zahvatima koji su kompleksni što ponekad utječe i na trajanje njihovog izvođenja. Posebno smo ponosni što znamo da smo završetkom i najmanjeg segmenta u sklopu projekta korak bliže ka boljem i kvalitetnijem životu ljudi s ovog područja“, izjavio je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

U okviru projekta ZA čisto i bistro, u siječnju 2021. godine započeli su radovi na dogradnji, proširenju i rekonstrukciji sustava javne vodoopskrbe na području Zaprešića, a u listopadu su počeli i radovi na izgradnji kanalizacijske mreže u Kraju Donjem, po čijem završetku će se priključenost stanovništva na mrežu odvodnje povećati sa sadašnjih 0 posto na gotovo 90 posto. Dio radova u sklopu aktivnosti projekta već je dovršen, na terenu je trenutno 39 ekipa te je do sada položeno preko 67.000 metara cijevi, ugrađeno preko 1.600 okana te izvedeno gotovo 1.200 priključaka.

U sklopu projekta Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. nabavila je i četiri vozila za održavanje i nadzor sustava odvodnje – specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje, vozilo za CCTV inspekciju sustava koje omogućava lociranje nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije cjevovoda te dva specijalna vozila za pražnjenje sabirnih jama, čija ukupna vrijednost iznosi 10.354.937,50 kuna s uključenim PDV-om.

Zaprešić, 22. rujna 2021.

Projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, na kojem su radovi započeli početkom ove godine, unaprijedit će se i proširiti vodovodna i kanalizacijska mreža u aglomeracijama Zaprešić i Kraj Donji. Radovi na izgradnji mreže na području Zaprešića počeli su početkom ove godine, a u rujnu su krenuli i radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Kraj Donji – Faza I, koje će izvoditi zajednica ponuditelja Vodotehnika d.d. i Tigra d.o.o.

Ugovor o izgradnji kanalizacijske mreže Kraj Donji potpisan je u lipnju između nositelja projekta Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. i zajednice ponuditelja koju čine poduzeća Tigra d.o.o. i Vodotehnika d.d. Ugovorena vrijednost iznosi 97.386.889,10 kuna s uključenim PDV-om, a radovi će obuhvaćati izgradnju kolektora ukupne duljine 30,37 kilometara, od čega 25,37 kilometara gravitacijskog cjevovoda i 5 kilometara tlačnog cjevovoda te izgradnju 12 crpnih stanica. Planirani rok izgradnje iznosi 17 mjeseci.

 

„Početak radova u Kraju Donjem posebno je važan za područje naše aglomeracije. Tamo sustav odvodnje dosad nije postojao, a završetkom radova omogućit će se priključenost na kanalizacijsku mrežu za velik dio područja Kraja Donjeg. Postojanje komunalne infrastrukture preduvjet je ne samo povećanja kvalitete života tamošnjeg stanovništva, već je zalog za gospodarski, investicijski, društveni i kulturni razvoj kraja“, izjavio je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

 

Projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić povećat će se priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda i osigurati racionalnije korištenje vode. Svim aktivnostima koje se provode u sklopu projekta pridonijet će se očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i okoliša.

Zaprešić, 1. rujna 2021.

U sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić „Za čisto i bistro“, u srijedu 1. rujna 2021. godine održan je redoviti sastanak, na kojem su u svrhu bolje koordinacije, sudjelovali ključni dionici u projektu. Predstavnici Naručitelja Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić, posredničkog tijela razine II Hrvatskih voda, upravitelja, nadzora, izvođača radova te ostalih sudionika u provedbi projekta razgovarali su o aktivnostima u projektu, dinamici radova, izvršenju obveza unutar projekta i planovima za naredno razdoblje.

Zaprešić, 31. kolovoza 2021.

Dva specijalna vozila za pražnjenje sabirnih jama na području aglomeracije Zaprešić danas su isporučena Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. u okviru projekta ZA čisto i bistro. Vozila vrijedna 3.702.875,00 kuna s uključenim PDV-om preuzeo je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., a uručio ih je Vladimir Nikolić, voditelj prodaje odjela vozila poduzeća Gradatin d.o.o.

Projektom poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić proširit će se postojeća mreža odvodnje te stvoriti uvjeti za povećanje priključenosti stanovništva na javne kanalizacijske sustave. Da bi mreža odvodnje bila učinkovita, potrebno je stalno održavanje neophodno za dobre sanitarne uvjete i zaštitu okoliša na području sustava odvodnje.

„Dvama specijalnim vozilima za pražnjenje septičkih jama zaključili smo nabavu opreme za održavanje i nadzor sustava odvodnje aglomeracije Zaprešić. Izgradnja infrastrukture tek je prvi korak u projektu, a naš je dugoročni cilj njezino očuvanje za generacije koje dolaze. Također, cilj nam je i smanjenje mogućnosti zagađenja našeg kraja kako bi područje čitave aglomeracije bilo ne samo simbolično, već zaista čisto i bistro. Oprema za održavanje doprinosi podizanju kvalitete usluge i čini je cjelovitom, a našim zaposlenicima olakšava i pojednostavljuje svakodnevni posao“, izjavio je Domagoj Mikuš, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Pražnjenje sabirnih jama u kojima se skupljaju otpadne vode onih domaćinstava koja nisu unutar sustava javne odvodnje važna je radnja kojom se osigurava zaštita zdravlja stanovnika. Nabavljena specijalna vozila učinit će tu uslugu dostupnijom, doprinijeti njezinoj redovitosti te omogućiti da se otpadne vode iz sabirnih jama odvode na za to predviđena mjesta. Broj vozila potrebnih za pražnjenje sabirnih jama određen je na temelju očekivanog broja korisnika sabirnih jama do 2045. godine.

Prethodno su u okviru projekta nabavljena i isporučena dva vozila – specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje te vozilo za CCTV inspekciju sustava koje omogućava lociranje nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije cjevovoda.

Ukupna vrijednost četiriju nabavljenih vozila iznosi 10.354.937,50 kuna s uključenim PDV-om.

 

Potpisan Ugovor o izgradnji kanalizacijske mreže aglomeracije Kraj Donji

Zaprešić, 25. lipnja 2021.

Ugovor o izgradnji kanalizacijske mreže aglomeracije Kraj Donji potpisan je prošli tjedan između Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o. i zajednice ponuditelja koju čine poduzeća Tigra d.o.o. i Vodotehnika d.d. Ugovorena vrijednost iznosi 97.386.889,10 kn s uključenim PDV-om, a radovi će obuhvaćati izgradnju kolektora ukupne duljine 30,37 kilometara, od čega 25,37 kilometara gravitacijskog cjevovoda i 5 kilometara tlačnog cjevovoda te izgradnju 12 crpnih stanica. Rok izgradnje iznosi 17 mjeseci, a planirani je početak radova kroz dva mjeseca.

 

ODRŽAN SASTANAK O STANJU NA PROJEKTU „ZA ČISTO I BISTRO“

Zaprešić, 17. lipnja 2021.

Novi redovit sastanak vezan uz projekt „Za čisto i bistro“, projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić, održan je u četvrtak 17. lipnja 2021. godine. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Naručitelja Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić, posredničkog tijela razine II Hrvatskih voda, upravitelja, nadzora, izvođača radova te ostalih sudionika u provedbi projekta, a razgovaralo se o dosadašnjem napretku radova i planiranim aktivnostima u nadolazećem razdoblju.

 

Na području Zaprešića položeno već 7,5 kilometara odvodnih cijevi

Zaprešić, 13. svibnja 2021.

Projekt vrijednosti 683.801.112,50 kuna s uključenim PDV-om za čiju su provedbu osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od gotovo 71 posto prihvatljivih troškova

Na području Zaprešića položeno već 7,5 kilometara odvodnih cijevi_01

Radovi na izgradnji mreže na aglomeraciji Zaprešić posljednjih su mjeseci u punome jeku. Projektom naziva ZA ČISTO I BISTRO povećat će se broj priključaka, a samim time i broj korisnika na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda te racionalnije korištenje vode. Na terenu su aktivne 24 ekipe koje su dosad u sklopu aktivnosti dogradnje sveukupno položile 7.483 metra cijevi. Što se tiče aktivnosti rekonstrukcije na području grada Zaprešića, dosad je položeno više od 2.000 metara cijevi, a sanirano čak 5.235 metara. Ukupno je ugrađeno i 286 okana te izvedeno 177 kućnih priključaka.

Projektom je predviđena izgradnja 135.307 kilometara novih kolektora i 36 crpnih stanica, rekonstrukcija i dogradnja ukupno 6.178 metara mreže odvodnje, izgradnja 2 retencijska bazena ukupnog kapaciteta 850 kubnih metara i 1 crpne stanice te sanacija postojeće mreže odvodnje u gradu Zaprešiću ukupne duljine 11.193 metara. U sklopu ugovorenih radova izgradit će se također i 2.580 metara vodoopskrbnih cjevovoda, sanirati 2 vodospreme, zamijeniti strojarska oprema na 3 crpne stanice, rekonstruirati postojeće klorno mjesto na vodocrpilištu Šibice te će se izvršiti zahvati na regulaciji tlakova na vodoopskrbnom sustavu.

„Od početka godine otvoreno je više od dvadeset gradilišta pa se tako posljednjih mjeseci predano radi na rekonstrukciji postojećih kolektora te sanaciji postojećeg sustava odvodnje na području Zaprešića. Svi radovi u užem dijelu grada trebali bi završiti do kraja ove godine. Ovim projektom želimo znatno podići razinu kvalitete života naših korisnika stoga im ovim putem zahvaljujem na razumijevanju i podršci koju pružaju projektu. Rast i razvoj komunalne infrastrukture u skladu je s trendovima u svijetu i Europi te predstavlja vrijedan iskorak prema dodatnom unapređenju cjelokupnog sustava održavanja“, poručio je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

„Ovaj će projekt povećati kvalitetu života svih građana ovog područja pa smo stoga zadovoljni što svjedočimo kvalitetnom radu i hvalevrijednom napretku koji je dosad u sklopu projekta ostvaren. Radi se zaista o odličnim rezultatima koji mogu poslužiti kao svijetli primjer kad govorimo o dinamici radova u svrhu unaprjeđenja kvalitete vodoopskrbe“, rekao je Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.

Projekt ZA ČISTO I BISTRO provodi se u Zagrebačkoj županiji i obuhvaća područje grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Nositelj projekta je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić. Ugovorena je vrijednost projekta 683.801.112,50 kuna s uključenim PDV-om, a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova, odnosno 387.792.012,26 kuna. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

Realizacijom projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja. Planirani je završetak provedbe projekta 31. prosinca 2023. godine. Po završetku projekta ostvarit će se cilj od 86 posto pokrivenosti mrežom odvodnje na području njegove provedbe. Priključenost u aglomeraciji Zaprešić sa 69 posto postojeće mreže povećat će se na 91 posto dok će se na području aglomeracije Kraj Donji koji nema postojeću mrežu odvodnje postići priključenost s 0 na 90 posto. Radovi su službeno započeli sredinom siječnja, a ugovor s izvođačima radova potpisan je u listopadu prošle godine sa zajednicom ponuditelja.

U sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić planirana je i nabava opreme za održavanje i nadzor sustava odvodnje jer je kvalitetno održavanje kanalizacije jedan od preduvjeta za dobre sanitarne uvjete kao i zaštitu okoliša na području sustava odvodnje. Iz tog je razloga Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. u okviru projekta dosad preuzela dva vozila. Radi se o vozilu za CCTV (closed circuit television) inspekciju sustava vrijedno 1.484.000 kuna bez PDV-a te vozilu za čišćenje sustava odvodnje na području aglomeracije Zaprešić vrijedno 3.837.650,00 kuna bez PDV-a. Vozilo s tehničkom opremom za CCTV inspekciju kanalizacije omogućava uvid u izvedeno stanje nove trase cjevovoda prije puštanja u pogon te stanje cjevovoda u tijeku njegova korištenja za lociranje svih nepravilnosti kako bi se ciljano izvršile potrebne sanacije. KAISER Eco 3.0 specijalno je vozilo za mokro čišćenje s recikliranjem vode, a namijenjeno je za ispiranje i usisavanje kod redovnog održavanja čišćenja i uklanjanja nečistoća u kanalizacijskim cjevovodima i slivnicima, probijanju začepljenja, usisavanju taloga i odvozu prikupljenog otpadnog materijala na zbrinjavanje. Do ljeta ove godine očekuje se i isporuka dvaju vozila za pražnjenje septičkih jama, ukupne vrijednosti 2.962.300 kuna bez PDV-a.

Sve novosti o projektu mogu se pratiti na službenoj internetskoj stranici projekta www.zacistoibistro.hr te društvenim mrežama Facebook www.facebook.com/ZAcistoibistro i LinkedIn www.linkedin.com/company/zacistoibistro.

SASTANAK O TRENUTNOM STANJU NA PROJEKTU POBOLJŠANJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE ZAPREŠIĆ

Zaprešić, 13. travnja 2021.

002

U utorak, 13. travnja 2021. godine održan je sastanak vezan uz Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić – ZA ČISTO I BISTRO. Sastanak je sazvan na inicijativu Hrvatskih voda, posredničkog tijela razine 2, a održao se u prostorijama Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić, korisnika Projekta.

Na njemu su, uz predstavnike Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić i Hrvatskih voda, sudjelovali i predstavnici grada Zaprešića, izvođači radova, voditelji projekta, predstavnici Nadzora te drugi sudionici projekta.

Tom su prilikom predstavljene dosad izvršene aktivnosti, a razgovaralo se o i tijeku samog projekta kao i trenutnim izazovima te planovima za razdoblje koje slijedi.

logo-foot
ico-info

Kontakt za sva vaša pitanja

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
Zelengaj 15, 10 290 Zaprešić

Telefonski broj za informacije:
01/3314-383, 01/3314-384

E-adresa za upite i informacije:
zacistoibistro@komunalno-zapresic.hr

Više informacija o projektu potražite na 
www.zacistoibistro.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr